Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rekonstrukce vodní nádrže Střezimíř

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rekonstrukce vodní nádrže Střezimíř, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Střezimíř
ID na profilu zadavatele:
P18V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
4.12.2018 12:57
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
17.12.2018 13:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Miloš Jelínek  

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení kompletních stavebních prací na rekonstrukci vodní nádrže „Střezimíř“ na p. č. 88/1, 88/2, 682/2, 91/1 a 682/1 v k. ú. Střezimíř dle zadávací dokumentace a v rozsahu stanoveném výkazem výměr, projektovou dokumentací a Rozhodnutím Č. j. 29365/2017/ŽP-Bu vydaným Odborem životního prostředí a památkové péče MěÚ Votice. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že součástí realizace opěrných zdí – SO č. 02 dle Projektové dokumentace budou drátokamenné prvky – gabiony. Zhotovitel je povinen po celou dobu rekonstrukce vodní nádrže zachovat volný přístup a příjezd k nemovitostem č.p. 110, 47, 72 a 88 ze směru od vodní nádrže. Případné pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí realizace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu (zejména zajistit jejich úklid). Dřeviny a keře v okolí nádrže, které budou rekonstrukcí poničeny, budou nahrazeny ve stejném rozsahu. S ohledem na umístění objektu stavby – vodní nádrže v centru obce Střezimíř zadavatel stanovuje, že pro přechodnou deponii na uložení kameniva z původního rozebraného opevnění nádrže určí vhodný pozemek v bezprostřední blízkosti rekonstruované nádrže, zhotovitel bude povinen tuto deponii v průběhu provádění díla využívat. Zadavatel předpokládá spolufinancování akce z prostředků národní dotace Ministerstva zemědělství (Program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, Podprogram 129 293) a vlastních finančních prostředků zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo uzavřená Smlouva ( podle § 219 zákona) 15.1.2019 11:13:00 Detaily
Příloha č. 5 Projektová dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 4.12.2018 13:06:00 Detaily
Přílohy č. 1,2,4 a 6 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 4.12.2018 13:06:00 Detaily
Příloha č. 3 - Výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 4.12.2018 13:03:00 Detaily
Výzva Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 4.12.2018 13:01:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

1 893 235,00 Kč (bez DPH) / 2 290 814,00 Kč(s DPH) 15.1.2019 11:15:31Miloš Jelínek