Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

STAVEBNÍ ÚPRAVY TRAVNATÉ PLOCHY 796/6 LIŠOV

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce STAVEBNÍ ÚPRAVY TRAVNATÉ PLOCHY 796/6 LIŠOV, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P18V00000000 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2018-025215 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
23.5.2018 20:55
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
15.6.2018 10:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem plnění je zejména rekonstrukce travnaté plochy na pozemku 796/6 pro míčové sporty. Hlavním důvodem rekonstrukce je povrch nevyhovující rovinatosti, silné zhutněné vegetační souvrství a v neposlední řadě značný výskyt plevelnatých rostlin. Novým uspořádáním dojde k urovnání, provzdušnění a osetí kvalitní směsí travin pro sportovní účely. Nově zrekonstruované fotbalové hřiště bude při doplnění exponovaných míst technologií s hybridním trávníkem odolávat ve větší míře zátěžím při utkání a tréninzích. Při doplnění hlubinné a plošné drenáže bude zkapacitněn odtok povrchových vod a tudíž nebude docházet k rozbahnění, vyšlapání a vyhnívání trávníku. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č.1 k SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 7.11.2018 21:20:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 25.7.2018 21:21:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 24.7.2018 14:50:00 Detaily
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Jiný dokument 20.6.2018 21:29:00 Detaily
PR1_Projektová dokumentace Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 23.5.2018 20:55:00 Detaily
PR2_Smlouva o dílo Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 23.5.2018 20:55:00 Detaily
PR3_Krycí list nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 23.5.2018 20:55:00 Detaily
PR4_Výkaz výměr Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 23.5.2018 20:55:00 Detaily
PR5_Poddodavatele (vzor) Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 23.5.2018 20:55:00 Detaily
PR6_Prohlášení o prokázání základní způsobilosti Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 23.5.2018 20:55:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 23.5.2018 20:55:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

3 848 860,35 Kč (bez DPH) / 4 657 121,02 Kč(s DPH) 7.11.2018 21:19:58Jiří Švec